Hojiakbar Djumabaev - kerakmass MANALOG

На данной странице нашего музыкального портала можно как скачать в mp3 формате композицию Hojiakbar Djumabaev - kerakmass MANALOG, так и послушать онлайн

Рейтинг: 0

Время проигрывания: 04:07
Добавлен: 2015-12-10
Прослушали: 290
Рейтинг: 0
Иполнитель: Hojiakbar Djumabaev
Композиция: kerakmass (MANALOG)

Текст песни

Керак масс мингта суз билан аврашинг…..

Хаммон ёдимда узинг дейишинг……

Хар тонгда сани ман тушда курдим деб…

Керакмас хис этмас куйлар куйлашинг…

Биргина сурайман сандан хамиша..

Эслагин узгага бир боканингда…

Кимнингдир кузига тикилганингда…

Суратим номоён булсин уларда…

Дикатинг бузганда бегона чирой..

Юрагинг катикрок урса бировдан..

Жумбушга келганда этинг сухбатдан…

Илтимос бир бора эслагин мани..

Керакмас эслашинг ёнимда булсанг….

Керакмас узимга айтишинг севгинг…

Ёлворай бир бора эслаб тур мани…

Бировлар ёнида утирар булсанг…

Ёдга ол бир бора маним нигохим…

Нурсиз бир кузларда куринганингда…

Дилим етимликда уксиганини хам…

Кимнидир мехрида овунганингда…

Хамиша эслаб тур келганингда эмас…

Сан мандан йирока кетар булганда…

Калбимда гамимни эслагин бир бор…

Кимнидир огушида кувонганингда…

Кимнингдир овози жаранглаганда…

Кулогинга кушик булиб келарму…

Навоси ёкимли булсада уни…

Менингдек ноласи унда боларму…

Зор какшаб еглаган бемор ишкимни…

Кунгли тук золимлар тушунармиди…

Мехринга зор ташна сахроларимда…

Бир бора оёгим куйдирармиди…

Бугизлаб куйсайдим бе бурт ишкимни…

Тилкалаб ташласам бемор севгимни…

Мендан хам кайсаррок чикди туйгуйим…

Менга эмас вафоси сенга дейдия…

Жимгина термулган кузларим асли…

Юрак огригидан хайкирганини…

Чурк этмас лабларим тишланганини…

Кимнидир упганда едга олсайдинг…

Керакмас кулимга берган совганг хам…

Кулимдан тутганда иссик тафтинг хам…

Бир донанг булмасман юракинагда…

Жонингни берсанг хам керак масс менга…

Керакмас, шарт эмас сурамайман хам…

Талаб хам килмайман суриштирмайман…

Ким билан каерда булсанг хам майли…

Биргина илтимос ёдга ол мани…

Керак булса майли такосла мани…

Юрагим, калбим ва мехрим тафтимни…

Кузлар тузилиши эмас, нурин такосла…

Кучок эхтироси эмас, мехрим такосла…

Керакмас Севганим завкин бериш…

Керакмас ёнимга тулиб келиши…

Кимдандур висолни согинганида…

Биргина тилагим эслаб куйиш…

Кизгониш рашк эмас худбинликданму…

Жимгина шукурдан алам ютарман…

Кимгадир нигохинг кадалганида…

Биргина эслаш ОЛЛОХдан сурайман…

Эплай ололмайман талаб килишни…

Ер билан бир булиб жонга тегишни…

Узгалар бир четдан ром килганида…

УНУТМА МЕНИ БИР ЭСЛАБ КУЙИШНИ….!!!!!!

Клип 127 dilbar bir uzim kinoxit muzik Xusniddin +99894 303 42 22 Davronbek

Комментарии (0)

Добавить комментарий